Financiering

Iedere bedrijfsovername leidt tot een financieringsbehoefte. Een van de succesfactoren bij een acquisitie is het optuigen van de optimale financieringsstructuur.

Mogelijke financieringsinstrumenten kunnen zijn:

  • Inbreng door koper
  • Vrij beschikbare gelden uit de onderneming
  • Door verkoper ter beschikking te stellen (achtergestelde) leningen
  • Bancaire financiering
  • Inbreng van formal en informal investors

Het financieringsvraagstuk betreft niet alleen de overnametransactie, maar tevens het zorgen voor voldoende financieringscapaciteit ten behoeve van vereiste investeringen alsmede werkkapitaal ná de overname.

Greendelta stelt een meerjarig financieel plan op, gebaseerd op zo realistisch mogelijke toekomstverwachtingen van koper. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met eventuele financiële tegenslagen die de onderneming moet kunnen opvangen. Hiertoe worden een drietal scenario’s doorgerekend met als uitgangspunten stabiliteit, groei en krimp.

De onderneming en de scenario’s worden uitvoering beschreven in het op te stellen Financieringsmemorandum dat vervolgens door Greendelta en koper met de financiers wordt besproken.

Greendelta beschikt over een uitgebreid netwerk van financiële instellingen, zowel banken als investeerders, en onderhoudt daarmee langjarige goede contacten.

Hierdoor is Greendelta in staat om snel te handelen en, in overleg met haar klant, het financieringsproces met banken en investeerders integraal te begeleiden.