top of page

SFDR

In verband met de verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector (sustainable finance disclosure regulation, SFDR) doet Greendelta Corporate Investments de volgende mededeling:

 

Security Cameras

Duurzaamheidsrisico's (artikel 3 SFDR)

Rekening houden met duurzaamheidsrisico’s is geïntegreerd in ons beleggingsproces.

 

Een duurzaamheidsrisico is het risico dat een belegging minder waard wordt als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van duurzaamheid. Rekening houden met deze risico’s is noodzakelijk om negatieve financiële gevolgen te vermijden. Er zijn verschillende belangrijke duurzaamheidsrisico's waar bedrijven en samenlevingen wereldwijd mee te maken hebben. Enkele van deze risico's zijn:

  1. Klimaatverandering: Het veranderende klimaat brengt risico's met zich mee, zoals extreme weersomstandigheden, stijgende zeeniveaus en veranderingen in neerslagpatronen. Deze risico's kunnen gevolgen hebben voor sectoren zoals landbouw, toerisme, verzekeringsmaatschappijen en infrastructuur.

  2. Natuurlijk hulpbronnengebruik: De uitputting van natuurlijke hulpbronnen, zoals water, mineralen en fossiele brandstoffen, kan leiden tot schaarste, prijsvolatiliteit en verstoring van toeleveringsketens.

  3. Milieuschade en vervuiling: Activiteiten die leiden tot milieuverontreiniging, zoals vervuiling van lucht, water en bodem, hebben negatieve gevolgen voor ecosystemen, menselijke gezondheid en de bredere samenleving.

  4. Sociale en arbeidskwesties: Risico's op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten, arbeidsrechten en sociale ongelijkheid kunnen de reputatie van bedrijven aantasten en leiden tot juridische geschillen, boycots of werkonderbrekingen.

  5. Governance en ethiek: Slecht bestuur, corruptie, belangenconflicten en gebrek aan transparantie kunnen leiden tot reputatieschade en juridische consequenties voor bedrijven.

  6. Technologische verandering: Disruptieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, automatisering en digitalisering, kunnen zowel positieve als negatieve impact hebben op sectoren en arbeidsmarkten, en kunnen ethische en privacy kwesties met zich meebrengen.

Duurzaamheidsrisico’s zijn dan ook een belangrijke factor en, net als andere risico’s, onderdeel van ons beleggingsproces. De specifieke duurzaamheidsrisico’s zijn afhankelijk van de sector, geografische locatie en bedrijfsactiviteiten van een onderneming. 

 

Wij beoordelen de mogelijke impact van duurzaamheidsrisico’s voor onze beleggingsinstellingen op eenzelfde manier als andere risico’s zoals bijvoorbeeld marktrisico’s. Al deze risico's resulteren niet alleen in de mogelijkheid dat het verwachte of beoogde doelvermogen niet wordt behaald, maar ook in tussentijdse of uiteindelijke verliezen. 
 
Bij iedere investering in een MKB-onderneming (participatie) kan zich in meer of mindere mate een duurzaamheidsrisico voordoen dat ervoor kan zorgen dat de waarde van een investering kan dalen. Bij de selectie van een investering baseren wij ons op de publiek bekende informatie en beoordelen wij het waarschijnlijke effect van alle risico’s op de beleggingen. 
 
Wij kunnen besluiten om bepaalde investeringen niet te doen. Bijvoorbeeld wanneer al bekende duurzaamheidsrisico’s bestaan, die naar verwachting een grote negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van de investering (participatie). Na aankoop worden de participaties daar periodiek op beoordeeld. 
 
Als we na investering in een MKB-onderneming hoge duurzaamheidsrisico’s vaststellen, zullen wij in overleg treden met de directie van betreffende onderneming om de vastgestelde risico's te bespreken. Als de risico’s niet acceptabel zijn, zullen er in overleg met de directie van de onderneming gepaste maatregelen genomen worden om de risico’s terug te brengen naar een acceptabel niveau. 


Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s (artikel 5 SFDR)
Greendelta ontvangt een adviesvergoeding van de participatie waarin een beleggingsinstelling belegt. Greendelta ontvangt geen prestatie gerelateerde beloningen en daardoor worden eventuele prikkels om buitensporige risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s te accepteren, ontmoedigd en weggenomen.


Verklaring ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen (artikel 4 SFDR)

Greendelta houdt geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en stelt daarom niet jaarlijks een zogenaamd ‘principal adverse impact statement’ (PAI) op. Gezien de beperkte omvang van ons bedrijf en de grote inspanning die door ons geleverd zou moeten worden indien we wel rekening zouden houden met deze ongunstige effecten, vinden we op dit moment disproportioneel. Voor het opstellen van een ‘PAI statement’ is een grote hoeveelheid data nodig. Deze zouden we moeten inkopen en dat brengt hoge kosten met zich mee. Ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan is op dit moment onvoldoende. Dit zijn voor ons de belangrijkste redenen om (voorlopig) de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen.

 

We zullen ons besluit om ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren niet mee te nemen tenminste jaarlijks evalueren.
 

bottom of page