top of page

Toezicht

Toezicht

Na de overnametransactie verzorgt Greendelta namens de investeerders een toezichthoudende functie op financieel en strategisch gebied.

 

De deelnemingen rapporteren op maandelijkse basis aan Greendelta en er is eveneens periodiek overleg met de directies. 


Greendelta fungeert naast haar toezichthoudende rol eveneens als klankbord voor de directies.


Greendelta stelt haar uitgebreide netwerk aan haar deelnemingen ter beschikking.


Greendelta coördineert eventuele bijzondere projecten zoals vervolgacquisities, herfinancieringen en desinvesteringen.


Investeerders worden per kwartaal middels schriftelijke updates, tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering en bij bijzonderheden ad hoc geïnformeerd.

Greendelta en de door haar beheerde beleggingsinstellingen vallen onder het AIFMD-registratie-regime van de AFM en zijn derhalve niet vergunningplichtig.

bottom of page